Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

TRAŽI NA STRANICAMA INFO TAČKE

Zapošljavanje radnika BiH u Sloveniji

Pogledajte novosti u vezi sa zaposlenjem državljana Bosne in Hercegovine od 1. novembra 2017. godine.
 


Po ovom Sporazumu državljani BiH možete se zaposliti u Sloveniji pod sljedećim uvjetima:

 • da ste kao nezaposleni prijavljeni kod nadležnih javnih službi za zapošljavanje u BiH i stariji ste od 18 godina, 
 • da na tržištu rada u Sloveniji nema odgovarajućih domaćih nezaposlenih kandidata za to slobodno radno mjesto i 
 • da poslodavac ispunjava sve zakonske uvjete za zapošljavanje stranca. 

Sporazum se na vas ne odnosi:

 • ako ste u vrijeme njegovog stupanja na snagu već zakonito zaposleni kod slovenskog poslodavca. Sporazum se odnosi na radnike iz BiH, koji tek dolazite na rad u Sloveniju. Sporazum se ne odnosi na radnike, koji več imate sređen boravak u Sloveniji na drugim osnovama;
 • ako ste zaposleni kao sezonski radnik u RS, 
 • ako ste zastupnik ili samostalni poduzetnik u svojoj firmi, 
 • ako ste  na području medicine zaposleni ili voluntirate zbog usposobljavanja i usavršavanja 
 • ako imate u RS važeću dozvolu za stalni boravak, dozvolu za boravak na osnovu spajanja obitelji ili na osnovu zakona koji uređuje međunarodnu zaštitu, 
 • ako imate priznat status istraživača, 
 • ako ste završili studij u RS i ispunili uvjet za dobijanje osobne radne dozvole i 
 • ako ste u RS zbog visokokvalificiranog zaposlenja – imate plavu kartu. 

Sporazum se ne odnosi na one koji već imaju važeću dozvolu za boravak u RS na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Kako do radne dozvole po Sporazumu?

Ako ne spadate u gore nabrojane kategorije, možete kandidirati za zaposlenje u Sloveniji samo ako ste kao nezaposleno lice prijavljeni javnoj službi za zapošljavanje u vašoj državi. Tamo će biti objavljena slobodna radna mjesta slovenačkih poslodavaca koji namjeravaju zapošljavati radnike iz BiH i za koje na slovenačkom zavodu za zapošljavanje nema odgovarajućih kandidata.

Ukoliko budete ispunjavali raspisane uvjete konkursa i zahtjeve poslodavca (odgovarajuća iskustva i stručna sprema), vaš zavod će vas dati na listu kandidata. Poslodavac će odlučiti o tome da li će organizirati razgovore sa upućenim kandidatima ili će ih odabrati na osnovu biografije.

Ukoliko vas poslodavac izabere na osnovu razgovora, ugovor o radu možete potpisati odmah ili će ga poslodavac poslati Zavodu za zapošljavanje u BiH gdje ćete ga i potpisati.

Ugovor o radu mora biti sklopljen najmanje na godinu dana.

Agencija za rad i zapošljavanje BiH pošalje sklopljen ugovor i svu potrebnu dokumentaciju poslodavcu i Zavodu Republike Slovenije za zapošljavanje. Poslodavac uloži zahtjev za izdavanje radne dozvole na Zavod RS za zapošljavanje na formularu TUJ-BiH-1, Priloga 2.

Specifičnosti radne dozvole na osnovi Sporazuma

Dozvola se izdaje na 3 godine. Prvu godinu morate biti zaposleni kod poslodavca koji je za vas dobio radnu dozvolu odnosno kod njegovog pravnog nasljednika. Ostali period važenja dozvole možete se zaposliti kod drugih poslodavaca jer imate slobodan pristup tržištu rada u Sloveniji.

Poslije tri godine možete svoju dozvolu produžiti za još tri godine pod uvjetima iz Sporazuma.

Dozvolu će dobiti vaš poslodavac a vi tek poslije ulaska u Sloveniju.

Ako u prvoj godini izgubite zaposlenje bez vaše krivice, imate pravo da se prijavite na slovenački zavod za zapošljavanje i uložite zahtjev na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti te ostala prava, koja vam pripadaju po slovenačkim zakonima.

Kako produžiti radnu dozvolu po Sporazumu?

Poslije tri godine možete svoju dozvolu produžiti još za naredne tri godine pod uvjetima iz Sporazuma.

Zahtjev za produženje radne dozvole uložite prije isteka na Zavodu RS za zapošljavanje na formularu TUJ-BiH-2.  Pored zahtjeva priložite ugovor o radu koji mora biti potpisan sa vaše strane i sa strane poslodavca, te potvrdu da ste platili upravnu taksu.

Dozvola se može produžiti još za naredne tri godine ukoliko ispunjavate jedan od sledećih uslova:

 • ako imate potpisan ugovor o zaposlenju još najmanje za godinu dana i u državi zaposlenja imate priznato pravo na spajanje porodice u skladu sa pravnim propisima;
 • ako ste bili prije isteka važenja dozvole najmanje godinu dana zaposleni i imate zaključen ugovor o zaposlenju najmanje još godinu dana;
 • ako ste u periodu važenja dozvole obavljali stručno zaposlenje najmanje godinu dana i imate zaključen ugovor za stručno zaposlenje najmanje još godinu dana;
 • ako ste  u periodu važenja dozvole stekli dodatna znanja, odnosno profesionalne kvalifikacije, i na osnovu toga obavljate stručno zaposlenje najmanje 6 mjeseci, te imate zaključen ugovor za stručno zaposlenje najmanje još godinu dana.

Prije produženja dozvole na osnovu stručnog zaposlenja mora slovenski Zavod za zapošljavanje dobiti pismeno suglasnost Agencije za rad i zapošljavanje iz BiH. 

Vraćanje radnika migranta 

Ukoliko radnu dozvolu niste uspjeli produžiti, poslije isteka se morate vratiti u BiH i prijaviti se na Zavod za zapošljavanje u BiH.

U Republiku Sloveniju se možete opet vratiti poslije najmanje šestmjesečnog prekida legalnog boravka.

Pročitajte više o pomenutom Sporazumu na našoj web stranici. 

Pogledajte si pomenuti Sporazum. 

Bitno:

 • Ne nasjedajte posrednicima!
 • Traženje posla i posredovanje u zapošljavanju javni zavodi po cijelom svijetu nude besplatno.
 • Jedini trošak postupka je taksa i u slučaju dozvole za zaposlenje u Sloveniji je plaća poslodavac.
 • Radna dozvola koju izdaje Zavod RS za zapošljavanje smatra se kao suglasnost k jedinstvenoj dozvoli koju izdaje upravna jedinica u Sloveniji.  
 • Za zaposlenje u Sloveniji trebaće vam ovjerena svjedočanstava i diplome te naravno važeći osobni dokumenti.